KHUYÊN BẠN

Tu tu! xình xịch

Con tàu nhanh nhanh

Bạn chớ chơi quanh

Mà tai nạm đấy

Nếu bạn có thấy

Khi tàu chạy qua

Xin hãy tránh xa

Không ném đất đá

Thấy có người phá

thì hãy báo ngay

Giao thông hàng ngày

Chấp hành cho tốt