THƠ: ONG VÀ BƯỚM

 Con Bướm trắng
Đậu vườn hồng
Gặp con Ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi

Ong trả lời:

Tôi còn bận

Mẹ tụi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.